החלטה 979

הסדרה של זכויות החקלאים בקרקע ושימושים החורגים בקרקע חקלאית.

החלטה 979 באה לעגן את הזכויות של בעלי הנחלות בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים. משמעות ההחלטה תאפשר לחקלאים למכור או להשכיר את בתיהם בתשלום מופחת, להעביר את זכויותיהם במגרשים אשר יפוצלו ולהוסיף יחידות דיור לחלקת המגורים.
עד כה החוק לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך -1960, היה כי כל שינוי בייעוד הקרקע מחייב השבת הקרקע למנהל.
הצטרפות להחלטה זו היא וולונטרית ועל מי שלא הצטרף להסדר ימשיכו לחול הכללים הקבועים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי מינהל מקרקעי ישראל.
 
בארץ ישנם מעל ל- 50,000 בתי אב בקבוצים ובמושבים הנמצאים ב- 700 ישובים חקלאיים. עד היום נחתמו החוזים במושבים עם האגודות השיתופיות, לגבי כל משבצת בישוב ולא ישירות עם בעלי הנחלות. בדומה לכך בקבוצים החוזים התחדשו עם אגודת הקיבוץ. בהסדר החדש יעוגנו זכויותיהם של בעלי הנחלות בחלקת המגורים, דבר שיאפשר להם למכור, להשכיר או לפצל ולבנות בחלקת המגורים.

לאחר שבג"צ נתן פסק דין בעניין תשע עתירות שהוגשו כנגד שתי החלטות שקיבלה מועצת מקרקעי ישראל: הראשונה: היא החלטה 979 הקובעת את זכויות בעלי הנחלה בחלקת המגורים במושבים ובקיבוצים. והשנייה: מתירה שימושי תעסוקה לא חקלאית בחלקה זו.
החלטה 979 (עודכנה בהחלטה 1155) קובעת כי בהסדר החדש יעוגנו זכויותיהם של בעלי הנחלות בחלקת המגורים כך שחלקה א' של הנחלה במושב הכוללת חלקת מגורים של עד 2.5 דונם תוחכר לבעל הנחלה בחוזה חכירה לדורות – תקופות מתחדשות של 49 שנים. יתרת המשבצת של המגורים תוחכר לאגודה בחוזה חכירה לדורות. בעלי הנחלות שיצטרפו להסדר יוכלו לרשום את זכויותיהם בחלקת המגורים שהיא חלקה א'.

משמעות החלטה 979

שלב א'

•    בעלי נחלות יוכלו להסדיר את זכויותיהם על הקרקע לאחר תשלום דמי חכירה שהינו בגובה של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים לזכויות בינוי של 375 מ"ר למגורים. תשלום זה יאפשר לבעל הנחלה לבנות מספר יחידות דיור בהיקף שלא יעלה על 375 מ"ר ובכפוף למגבלות תכנוניות.
•    ביטול הרצף הבן דורי  - כיום יכולים לבנות יחידות דיור לבני המשפחה ולא רק לבן ממשיך.
•    בעל הנחלה יוכל לבחור לפצל יחידות דיור מחלקת המגורים תמורת תשלום של 33% מערך הקרקע עבור המגרש המפוצל.

 

שלב ב'

בעלי הנחלות יוכלו לרכוש את מלוא הזכויות למגורים הקיימות והעתידיות תמורת 33% מערך הקרקע של חלקת המגורים וזאת בקיזוז תשלומים שונים.
זכויות החוכר בשלב ב' יאפשרו לממש תוספות בניה ללא הגבלה ובכפוף לתוכנית תקפה, בנוסף יתאפשר לחוכר לבנות יחידות דיור בחלקת המגורים ובתנאי שיחידה אחת נשארת צמודה לנחלה, והשכרת יחידות דיור הנמצאות בחלקת המגורים.

החלטה 979 בקיבוצים


החלטה 979 תאפשר גם לקיבוצים לעגן את זכויות החברים. הקיבוץ יוכל לרכוש חלקת מגורים מתוך השטח של הקיבוץ המשמש למגורים בפועל, ומתוך שטח זה יוגדרו מגרשי מגורים לחברי הקיבוץ. המנהל יחתום חוזה חכירה למגורים ישירות מול חברי הקיבוץ הזכאים. הצטרפות להסדר דורשת תשלום של 3.75% מערך חלקת המגורים בקיבוץ ויתאפשר שיוך מגורים לחברים במועד הקובע. יתאפשר לחברי הקיבוץ להעביר את הזכויות תמורת השלמה של 33% מערך המגרש. בית המשפט קבע כי המועד הקבוע נקבע לתאריך 27.03.2007 ולא כפי שנקבע בהחלטה ליום 02.09.2003.
 

IMK - הקמת אתרים