החלטה 1155

החלטה 1155 שהתקבלה בשנת 2008 היא עדכון של החלטה 979 שנועדה לעגן את נושא הזכויות הבנייה בנחלות של חברי המושבים והקיבוצים. שתי החלטות אלו מאפשרות לבעלי נחלות במושבים ובקיבוצים למכור או להשכיר את חלקת המגורים בנחלה. החלטה 1155 לשעבר החלטה 979 יושמו בשל אילוצים הנובעים מתמורות במשק ובהתאם לרוח הזמן.

החלטה 1155 הינה החלטה וולונטרית ומאפשרת לבעל הנחלה לבחור אם הוא מנצל הטבה זו או לא.

החלטה 1155 בנושא ביטול חובת הרצף הבין דורי
החלטה 1155 באה לבטל את חובת הרצף הבין דורי: לפני החלטה 979 והחלטה 1155 החוק אפשר לבעל הנחלה לבנות למטרת מגורים בשטח של 375 מ"ר,  שכלל יחידת מגורים לחוכר (בעל הנחלה) ולבן ממשיך שכל אחת מהיחידות בנות 160 מ"ר בלבד ועוד יחידת דיור של 55 מ"ר לבן שלישי. החלטה 1155מאפשרת לייעד יחידות דיור גם לקרובי משפחה אחרים של החוכרים ולחלק את זכויות הבניה של  375 מ"ר כראות עיניהם. כל עוד הם עומדים בתנאי התוכנית התקפה.

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות מושבים על פי החלטה 1155 (המחליפה את החלטה 979)
כל בעל זכויות בנחלה המעוניין בהסדר על פי החלטה 1155 שבמושבו קיימת פרצלציה רשומה של חלקות א'

חייב להמציא את המסמכים הבאים:
1. מפת מדידה על פי המפרט הבא יוגש על מפת נייר עם קובץ DWG :
א. מפה מצבית של חלקה א' של הנחלה, בהתאם לתקנות המודדים התקפות בקנה מידה שלא יעלה על 1:500 הכוללת מדידה קרקעית של פרטים בקרבת הגבולות וכולל סימון חריגות במידה וקיימות.
ב. גוש וחלקה אנליטיים רשומים של חלקה א' (על פי פרצלציה רשומה).
ג. סימון הקו הצהוב שעל פי תב"ע בתוקף המגדיר את אזור המגורים.
ד. סימון חלקת המגורים להיוון.

אנו בחברת קו מדידה נטפל בהכנת המסמכים לשם יישום ההסדר על פי החלטה 1155, ונבטיח כי ההליך יהיה מהיר ויאפשר לך לקבל את הזכויות של חלקת המגורים במלואן.
 

IMK - הקמת אתרים