החלטה 823

החלטה 823 של רשות מקרקעי ישראל דנה בהחכרת קרקע לנחלות בחוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים, מעדכנת את:  476   מבטלת את החלטות:  304 , 530.

דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות מושבים להסדר ע"פ החלטה 823
החלטה 823 הדנה בהחכרת קרקע בחוזי חכירה לדורות מאפשרת חתימת חוזי חכירה פרטניים מול בעל הזכויות בנחלה ורישומם בטאבו, וחוזה חכירה ליתרת שטח המשבצת עם האגודה. כל מושב יכול להצטרף להסדר בתנאי שיש בידו תצ"ר רשומה עם חלוקה רשומה לפי תב"ע אחרונה שחלה על חלקות א' של המושב. תנאים אלו חלים גם למי שמעוניין לקבל חוזה פרטני על חלקה ב'.

יש להצטייד בדף מידע תכנוני עדכני מהוועדה המקומית המפרט את התוכניות התקפות וזכויות הבניה.
על האגודה להמציא לרשות מפת מדידה  על פי המפרט הבא (כולל מפת נייר וקובץ DWG).

א.    מפה מצבית של כל חלקות א' של המושב בהתאם לתקנות המודדים התקפות בקנה מידה שלא יעלה על 1:500 הכוללת מדידה פוטוגמטרית / קרקעית ובהתאם לתקנות המודדים התקפות.
ב.    יש לסמן על גבי המפה את החלוקה בין אזורי המגורים לשטח החקלאי ע"פ התכנית התקפה.
ג.    יש לסמן את כל המבנים הקיימים והשימוש בהם. יש לציין אם קיים היתר כחוק ואם קיימות חריגות מול חלקות סמוכות.
ד.    רקע גוש וחלקה אנליטיים רשומים של חלקות א' (על פי פרצלציה רשומה).

חוזה ארוך טווח ייחתם עם האגודה על יתרת שטח הקבע של המושב הכולל חלקות ב' ו- ג' ויכול להירשם בלשכת רישום המקרקעין. על שטחים עודפים שהם מעבר למשבצת התקנית ייחתמו חוזים זמניים.

אנו בחברת קו מדידה נטפל בהכנת המסמכים לשם יישום ההסדר על פי החלטה 1155, ונבטיח כי ההליך יהיה מהיר ויאפשר לך לקבל את הזכויות של חלקת המגורים במלואן.

 

IMK - הקמת אתרים